Ultraman Tiga - Urutoraman Tiga Việt Sub (1996)RSS Ultraman Tiga - Urutoraman Tiga Việt Sub (1996)
Ultraman Tiga - Urutoraman Tiga
Diễn viên: Đang Cập Nhật
Thể loại: Drama Movie
Thời lượng: (52/52)
Quốc gia: Nh?t Ba?n
Năm phát hành: 1996
Trạng thái: Việt Sub
Thêm phim vào hộp để xem sau
Nội dung: S? ph?n c?a Tri ??t ? ???c m?t n?n v?n minh d? ?on tr??c b?ng s? h?i sinh c?a 2 con Kaiju. N?n v?n minh ? ? g?i m?t chi?c h?p th?i gian c?i trang thnh m?t vin thin th?ch ?? bo cho c? dn Tri ??t. GUTS - m?t t? ch?c chuyn ?i?u tra cc hi?n t??ng siu nhin ? gi?i m v nh?n ra ?i?u ?. ?? b?o v? Tri ??t, h? ph?i ?nh th?c Ultraman Tiga ? ng? say t? ngn n?m ?? tiu di?t Kaiju.
Power Rangers Megaforce Bi?t ??i Megaforce.Diễn Viên: Andrew M Gray,Ciara Hanna,John Mark Loudermilk

Power Rangers Megaforce Bi?t ??i MegaforceViệt Sub Năm: 2013 (Tập 11/20)

L series k? ni?m 20 n?m PR nn PRM ?ang l ch? ?? kh l hot c?ng nh? nh?n ???c s? k v?ng kh nhi?u t? fan. Mnh c?ng v?y. M?c ?ch chnh c?a mnh l chia s? b?n sub c?a mnh t?i m?i ng??i nn mong l m?i ng??i khng xt nt g ph?n trnh by th?t ( mnh ch? lm sao cho trng thong m?t thi ch? ch?c khng ??p ?u). ?y l b? th? 2 mnh lm v? PR. R?t mong nh?n ???c s? ?ng h? c?a m?i ng??i

Pound No Fukuin Thnh Kinh Tnh Yu.Diễn Viên: Andrew M Gray,Ciara Hanna,John Mark Loudermilk

Pound No Fukuin Thnh Kinh Tnh YuViệt Sub Năm: 2008 (Tập 9/9)

Kosaku Hatanaka l m?t tuy?n th? ?nh b?c chuyn nghi?p t? n?m 19 tu?i. V anh khng ?i?u khi?n ???c ch? ?? ?n u?ng c?a mnh, khi?n anh lin t?c b? thua trong cc l?n thi ??u. M?t ngy n?, trong lc anh ?ang t?p ch?y b? ?? gi?m cn cho l?n thi ??u k? ti?p, anh qu ki?t s?c v t x?u; may m?n ???c m?t n? tu, S? Angela, ?i ngang v gip ?? anh. T? ? anh ?em lng yu thch S? Angela. Angela b? cha m? v?t b? t? nh?, s?ng v l?n ln ? tu vi?n nn t? b c ? c ??c nguy?n khi l?n s? tr? thnh m?t

Unknown2016-06-12 05:03:38

Ultraman Tiga - Urutoraman Tiga Việt Sub (1996)

s phn ca tri t c mt nn vn minh d on trc bng s hi sinh ca 2 con kaiju nn vn minh gi mt chic hp thi gian ci trang thnh mt vin thin thch bo cho c dn tri t guts mt t chc chuyn iu tra cc hin tng siu nhin gii m v nhn ra iu bo v tri t h phi nh thc ultraman tiga ng say t ngn nm tiu dit kaijuultraman tiga,xem phim ultraman tiga,download ultraman tiga,xem online ultraman tiga hd,xem ultraman tiga nhanh,tai phim ultraman tiga,urutoraman tiga,xem phim urutoraman tiga,download urutoraman tiga,xem online urutoraman tiga hd,xem urutoraman tiga nhanh,tai phim urutoraman tiga