Texhnolyze - ??????, Tekunoraizu Việt Sub (2003)RSS Texhnolyze - ??????, Tekunoraizu Việt Sub (2003)
Texhnolyze - ??????, Tekunoraizu
Diễn viên: Đang Cập Nhật
Thể loại: Ha?nh ??ng
Thời lượng: (22/22)
Quốc gia: Nh?t Ba?n
Năm phát hành: 2003
Trạng thái: Việt Sub
Thêm phim vào hộp để xem sau
Nội dung: C?t truy?n c?a Texhnolyze t? ??u ? b? lm r?i m?t cch c? ?! Gi?ng nh? cc nhn v?t chnh, t?t c? nh?ng g b?n c th? lm ch? l im l?ng - ng?ng suy ?on ?? ?i theo nh?p phim nh?p tim r?t ch?m ch?p. H? im l?ng v khc, h? im l?ng ?i bn nhau, h? im l?ng lm vi?c, h? im l?ng gi?t chc! Nhn v?t duy nh?t c th? xoay chuy?n ???c c?c di?n t?i t?m l m?t c b lun mang chi?c m?t n? gi?ng cng cha Mononoke v?i kh? n?ng nhn th?y ???c t??ng lai r?i thay c?ng ?n m?c r?t kn ?o v c ?i m?t
Phantom Requiem For The Phantom

Phantom Requiem For The PhantomViệt Sub Năm: 2013 (Tập 21/26)

D?a theo Nitro+ visual novel Phantom of Inferno. T?i th? gi?i ng?m bn M?, hng lo?t tn trm cc b?ng Mafia l?n l??t b? m st, c tin ??n ? l do m?t t? ch?c mang tn "Inferno" gy ra v?i cc st th? mang bi?t danh "Phantom". M?t chng trai tr? ng??i Nh?t ?ang ?i du l?ch bn M? tnh c? ch?ng ki?n m?t v? th?m st, ?ng l? s? b? b?t mi?ng nh?ng l?i tr? thnh m?t "Phantom" ph?c v? cho t? ch?c Inferno...

Monster Strike ??????????

Monster Strike ??????????Việt Sub Năm: 2015 (Tập 51+ova/51)

M?t b? phim anime ???c pht tri?n t? Monster Strike 1 tr ch?i ?i?n tho?i di ??ng c?a Mixi. Hiroki Morita, the president of the social networking service mixi, announced on Tuesday that an anime adaptation of his companys Monster Strike mobile action role-playing game has been green-lit for broadcast this year.

Unknown2015-06-19 02:20:14

Texhnolyze - ??????, Tekunoraizu Việt Sub (2003)

ct truyn ca texhnolyze t u b lm ri mt cch c ging nh cc nhn vt chnh tt c nhng g bn c th lm ch l im lng ngng suy on i theo nhp phim nhp tim rt chm chp h im lng v khc h im lng i bn nhau h im lng lm vic h im lng git chc nhn vt duy nht c th xoay chuyn c cc din ti tm l mt c b lun mang chic mt n ging cng cha mononoke vi kh nng nhn thy c tng lai ri thay cng n mc rt kn o v c i mttexhnolyze,xem phim texhnolyze,download texhnolyze,xem online texhnolyze hd,xem texhnolyze nhanh,tai phim texhnolyze,??????,tekunoraizu,xem phim ??????,tekunoraizu,download ??????,tekunoraizu,xem online ??????,tekunoraizu hd,xem ??????,tekunoraizu nhanh,tai phim ??????,tekunoraizu