S?n Lng Qui V?t Ph?n 2 - Grimm Season 2 Việt Sub (2012)RSS S?n Lng Qui V?t Ph?n 2 - Grimm Season 2 Việt Sub (2012)
S?n Lng Qui V?t Ph?n 2 - Grimm Season 2
Diễn viên: Đang Cập Nhật
Thể loại: Phiu L?u
Thời lượng: (22/22)
Quốc gia: Ha?n Qu?c
Năm phát hành: 2012
Trạng thái: Việt Sub
Thêm phim vào hộp để xem sau
Nội dung: Cc cu chuy?n c?a anh em nh Grimm khng ph?i l nh?ng cu chuy?n c? tch m l nh?ng l?i c?nh bo. Anh chng thanh tra Nick Burkhardt , nhn v?t chnh c?a chng ta, chnh l h?u du? c?a h?. Nh?ng v? n k qui di?n ra bu?c anh ph?i lao vo ?i?u tra v pht hi?n ra th? l?c siu nhn v?n cn t?n t?i xung quanh mnh. T? ?, ??i anh r? sang m?t b??c ngo?t m?i, m?t b??c r? nguy hi?m khng ng?!
S?ng Thm Ngy N?a Ph?n 1 Live Another Day Season 1.Diễn Viên: Kiefer Sutherland,Yvonne Strahovski,Tate Donovan

S?ng Thm Ngy N?a Ph?n 1 Live Another Day Season 1Việt Sub Năm: 2014 (Tập 1/12)

ph?n phim gi?t gn ??c bi?t ?? kh?i ??ng l?i chi?c ??ng h? ??m ng??c trong b? phim ??y k?ch tnh t?ng ???c trao gi?i Emmy. S? ki?n c?a ph?n ny s? ti?p t?c theo d?u ??c v? anh hng JACK BAUER. B?n n?m tr??c, Jack l m?t k? ph?m t?i. Hi?n t?i, anh v?n ch?p nh?n m?o hi?m m?ng s?ng v s? t? do ?? ng?n c?n m?t th?m h?a di?t vong khc. Trong chu?i ngy ?au kh? ?, Jack s? c? g?ng ?? ng?n ch?n m?t cu?c t?n cng kh?ng b? b?t ng? c th? thay ??i c? th? gi?i.

Th?n Huy?t 4 True Blood 4.Diễn Viên: Kiefer Sutherland,Yvonne Strahovski,Tate Donovan

Th?n Huy?t 4 True Blood 4Việt Sub Năm: 2011 (Tập 12/12)

D?a theo b? ti?u thuy?t Southern Vampire Mysteries c?a Charlaine Harris.Sookie Stackhouse, m?t n? nhn vin ph?c v? ? qun bar c kh? n?ng ngo?i c?m v anh trai Jason s?ng cng v?i ng??i b sau khi b? m? qua ??i v lun c? g?ng gi? b m?t v? kh? n?ng ??c bi?t c?a mnh. C c?m th?y tho?i mi khi k?t b?n v?i nh?ng tn ma c r?ng b?i c khng th? ??c suy ngh? c?a h? nh? nh?ng ng??i khc. V cu?c s?ng c?a Sookie tr? nn ??o l?n khi c g?p Bill Compton, m?t tn ma c r?ng ? 173 tu?i.

Unknown2014-06-06 06:02:02

S?n Lng Qui V?t Ph?n 2 - Grimm Season 2 Việt Sub (2012)

cc cu chuyn ca anh em nh grimm khng phi l nhng cu chuyn c tch m l nhng li cnh bo anh chng thanh tra nick burkhardt nhn vt chnh ca chng ta chnh l hu du ca h nhng v n k qui din ra buc anh phi lao vo iu tra v pht hin ra th lc siu nhn vn cn tn ti xung quanh mnh t i anh r sang mt bc ngot mi mt bc r nguy him khng ngs?n lng qui v?t ph?n 2,xem phim s?n lng qui v?t ph?n 2,download s?n lng qui v?t ph?n 2,xem online s?n lng qui v?t ph?n 2 hd,xem s?n lng qui v?t ph?n 2 nhanh,tai phim s?n lng qui v?t ph?n 2,grimm season 2,xem phim grimm season 2,download grimm season 2,xem online grimm season 2 hd,xem grimm season 2 nhanh,tai phim grimm season 2