Danh Sch ?en - The Hit List Việt Sub (2011)RSS Danh Sch ?en - The Hit List Việt Sub (2011)
Danh Sch ?en - The Hit List
Diễn viên: Cuba Gooding Jr, Cole Hauser, Jonathan Lapaglia, Ginny Weirick, Drew Waters, Sean Cook
Thể loại: Ha?nh ??ng
Thời lượng: Full
Quốc gia: u My?
Năm phát hành: 2011
Trạng thái: Việt Sub
Thêm phim vào hộp để xem sau
Nội dung: ng trm gangster Rip Torn s? xu?t hi?n t?i to n v thu m?t g gi?t thu Chris Caleek st h?i ton b? nhn ch?ng. Khng may, trong l?n cu?i th?c hi?n m m?u gi?t ng??i di?t kh?u, tn st nhn vo nh?m nh. Khi ch? nh Jack Collins xu?t hi?n, anh pht hi?n ra ng??i v? ?ang mang thai c?a mnh n?m b?t ??ng trong b?p, xc c?a m?t ng??i b?n trong phng khch v c?u con trai th b? b?t cc. Qu ?au kh? nh?ng Collins quy?t tm tm cho ra bn tay v?y b?n c?a k? c t?i
Th? Tr?n T?i c Jesse James: Lawman.Diễn Viên: Kevin Sorbo,Peter Fonda,Andrew Galligan

Th? Tr?n T?i c Jesse James: LawmanViệt Sub Năm: 2015

Khi m?t th? tr?n nh? ?ang trn ng?p b?i cc b?ng ??ng ngoi vng php lu?t. Th? tr??ng c?a th? tr?n nh?n ra r?ng t?t c? ??u d??i s? lnh ??o c?a m?t b?ng ??ng kht ti?ng Hoyt Killian. C?nh st tr??ng c?a th? tr?n quy?t ??nh thu m?t k? s?ng ngoi vng php lu?t Jesse James ?? thm nh?p vo cc b?ng ??ng v ng?n ch?n cc k? ho?ch t? bn trong hng ng?

T Nhn Bo Th Avengement.Diễn Viên: Kevin Sorbo,Peter Fonda,Andrew Galligan

T Nhn Bo Th AvengementViệt Sub Năm: 2019

Khi ???c th? t?m th?i kh?i nh t, m?t tn t?i ph?m ? tr?n kh?i nh?ng ng??i trng gi? h?n v quay tr? l?i vng ??t c? ?? tr? th nh?ng ng??i ? bi?n h?n tr? thnh m?t k? gi?t ng??i mu l?nh. ? l m?t tr?n chi?n ??m mu ?? tm l?i linh h?n ? ?nh m?t nhi?u n?m tr??c trn nh?ng con ph? c?a m?t thnh ph? khng tn nh?n

Ho? Ng?c Inferno.Diễn Viên: Tom Hanks,Felicity Jones,Irrfan Khan

Ho? Ng?c InfernoViệt Sub Năm: 2016

T?nh d?y trong b?nh vi?n ? Florence (N??c ), Robert Langdon pht hi?n mnh b? th??ng ? ??u, ??ng th?i b? m?t ?i m?t ph?n k ?c c?a nh?ng ngy v?a qua. Nh?ng g ng cn nh? l hnh ?nh mnh ?ang ?i trong khun vin tr??ng Harvard.

Chuy?n Pht Nhanh Siu C?p Super Express.Diễn Viên: Tr?n Hch,Song Ji Hyo,David Belle

Chuy?n Pht Nhanh Siu C?p Super ExpressThuyết Minh Năm: 2016

c s? tham gia c?a 2 thanh vin trong ch??ng trnh n?i ti?ng "Running Man" phin b?n Hn v Trung. H? vo vai 1 anh chng chuy?n pht nhanh v 1 n? qu?n l c?p cao c?a b?o tng v?n ha. C? 2 h?t cng nhau b? tr?n r?i l?i cng r??t ?u?i b?n t?i ph?m ?? b?o v? b?c t??ng th?n Miu tr? gi hng ch?c tri?u ? la.

Unknown2018-02-12 07:59:10

Danh Sch ?en - The Hit List Việt Sub (2011)

ng trm gangster rip torn s xut hin ti to n v thu mt g git thu chris caleek st hi ton b nhn chng khng may trong ln cui thc hin m mu git ngi dit khu tn st nhn vo nhm nh khi ch nh jack collins xut hin anh pht hin ra ngi v ang mang thai ca mnh nm bt ng trong bp xc ca mt ngi bn trong phng khch v cu con trai th b bt cc qu au kh nhng collins quyt tm tm cho ra bn tay vy bn ca k c tidanh sch ?en,xem phim danh sch ?en,download danh sch ?en,xem online danh sch ?en hd,xem danh sch ?en nhanh,tai phim danh sch ?en,the hit list,xem phim the hit list,download the hit list,xem online the hit list hd,xem the hit list nhanh,tai phim the hit list,cuba gooding jr,cole hauser,jonathan lapaglia,ginny weirick,drew waters,sean cook